SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SPLETNO NAROČANJE NA STORITVE 

SPLOŠNO

 1. Ta pravila določajo splošne pogoje poslovanja za spletno naročanje na storitve, ki jih nudi TERNAS Ali Nassib s.p., Adamičeva ulica 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ternas ali ponudnik). Splošni pogoji poslovanja za spletno naročanje na storitve, ki jih nudi ponudnik (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z določili relevantne področne zakonodaje.
 2. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika, ki nudi spletno naročanje na storitve (v nadaljevanju: storitve), pravice uporabnika te storitve (v nadaljevanju: tudi naročnik storitve ali naročnik) ter poslovni odnos med ponudnikom in naročnikom storitve. Kot naročnik storitve se razume vsaka fizična oseba, ki se je naročila na storitev preko spleta.
 3. Navedeni Splošni pogoji poslovanja urejajo spletno naročanje na storitve, ki je na voljo na spletni strani www.ternas.si
 4. Ti Splošni pogoji poslovanja prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji naročnika storitve ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh Splošnih pogojev poslovanja. Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev naročnika storitve ali druge osebe ponudnik opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev naročnika storitve ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji naročnika storitve ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh Splošnih pogojev poslovanja.
 5. Spletno naročanje na storitve je storitev, ki omogoča naročanje na storitve, ki jih nudi Ternas prek spletne strani www.ternas.si.
 6. Ternas se zavezuje, da bodo naročniku storitve vedno dostopne naslednje informacije:
 • ime in sedež podjetja, kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 • navedba storitev, ki jih nudi preko spletnega naročanja,
 • končne cene storitev, vključno z davki,
 • načini plačila in plačilni pogoji,
 • pogoji in roki za odstop od pogodbe,
 • postopek pritožbe.
 1. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku.
 2. Potrjeno naročilo predstavlja pogodbo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila. Naročilo je potrjeno tako, da (i) se naročniku storitve v primeru izbire opcije rezervacija termina pošlje takoj po prejemu rezervacije prošnja za potrditev rezervacije v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je naročnik storitve posredoval ob rezervaciji, ki jo mora naročnik storitve potrditi – ko jo potrdi, se naročilo šteje za potrjeno, ali (ii) naročnik v primeru izbire opcije rezervacija termina s predhodnim plačilom rezervirano storitev plača preko spleta. Po potrditvi naročila se za naročnika storitve rezervira prost termin.   
 3. Pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki na strežniku pogodbenega obdelovalca podatkov in je obravnavana strogo zaupno.       
 4. Kljub vloženim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, si Ternas pridržuje pravico do napak na spletni strani www.ternas.si.
 5. Ternas skrbi za izvedbo naročila in organizira izvedbo storitev, ki jih ponuja na svoji spletni strani. Če se izkaže, da storitve iz kakršnegakoli razloga ni mogoče izvesti, bo Ternas o tem naročnika storitve obvestil v roku dveh delovnih dni in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

POSTOPEK NAROČILA

 1. Naročnik storitve se lahko na storitev naroči preko vmesnika za direktno naročanje, do katerega je mogoče dostopati na spletnem mestu www.ternas.si naročanje pa je možno tudi preko telefonskih številk +386 (0)41 680 923 ali preko elektronske pošte info@ternas.si. Ob zgoraj navedenih možnostih naročila se ti Splošni pogoji poslovanja uporabljajo smiselno.
 2. Naročnik storitve lahko spletno naročilo opravi na spletni strani www.ternas.si, in sicer lahko izbira med rezervacijo prostega termina za izbrano storitev in rezervacijo prostega termina s predhodnim plačilom. V obeh primerih v obrazec vnese ime, priimek, datum rojstva, elektronski naslov in mobilni telefon. Nato potrdi Politiko zasebnosti in te Splošne pogoje poslovanja in klikne gumb »Naprej«.
 3. V primeru, ko naročnik izbere opcijo rezervacije termina, Ternas takoj, ko prejme rezervacijo prostega termina, pošlje naročniku prošnjo za potrditev rezervacije v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je naročnik navedel ob rezervaciji. Z dokončno potrditvijo rezervacije se naročilo šteje za potrjeno.
 4. V primeru, ko naročnik izbere opcijo rezervacije termina s predhodnim plačilom, je po izbiri prostega termina in vnosu podatkov v naslednjem koraku naročnik storitve seznanjen s plačilnimi pogoji. Plačilo rezervirane storitve preko spleta lahko naročnik izvede s plačilnima karticama Visa ali MasterCard. Plačilne pogoje in navedene pogoje rezervacije nato potrdi s klikom na gumb »Potrdi rezervacijo«, nakar se mu odpre novo okno, kjer se izpišejo podatki o nakupu, v predvidena polja pa mora vnesti podatke o kartici; ko plača rezervirano storitev se naročilo šteje za potrjeno. Naročnik ima vse do plačila možnost rezervirano storitev preklicati. 
 5. Pred spletnim naročilom storitve je naročnik storitve obveščen o naslednjih podatkih:
 • da je prodajalec Ternas Ali Adamičeva ulica 17, 1000 Ljubljana,
 • podatkih o rezerviranih ali rezerviranih in plačanih storitvah (vrsta storitve, termin, podizvajalec);
 • ceni storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; 
 • podrobnejši ureditvi plačila.
 1. Pred potrditvijo naročila ima naročnik storitve še enkrat možnost pregledati celotno naročilo. 
 2. Ternas posluje v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.
 3. Oddaja rezervacije oz. naročila se opravi prek varne povezave https. Varna povezava je šifrirana izmenjava informacij med portalom Ternas in naročnikovim spletnim brskalnikom. Ko naročnik spletni trgovini pošlje informacije, se šifrirajo v njegovem računalniku in dešifrirajo na spletnem mestu Ternas. Informacij med pošiljanjem ni mogoče prebrati ali nedovoljeno spreminjati.
 4. Prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila omogočajo naslednja tehnološka sredstva:
 • Pri naročilu se podatki še enkrat preverijo prek varne (https) povezave. V primeru, da podatki niso pravilni oz. manjkajo, se naročniku izpiše napaka oziroma, katera polja so obvezna in naročilo se ne izvede. Vse napake se tudi beležijo.
 • Naročilo z vsemi podatki se do spletnega mesta pošlje prek varne povezave (https).
 • Naročilo se zavrne v primeru, da poslani podatki ne ustrezajo v celoti.
 • Na vseh stopnjah nakupa se podatki obdelujejo v skladu s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

PODATKI O NAROČILU

 1. V primeru, da naročnik izbere opcijo rezervacije termina s predhodnim plačilom, mu po plačilu storitve Ternas posreduje na posredovani elektronski naslov obvestilo o plačani storitvi, po opravljeni storitvi pa mu na posredovani elektronski naslov posreduje oz. mu fizično ob obisku izroči račun. Potrdilo o opravljeni storitvi in račun obsegata naslednje podatke:
 • podatek, da je izvajalec TERNAS Ali Nassib s. p., Adamičeva ulica 17, 1000 Ljubljana
 • podatke o naročniku: ime in priimek;
 • podatke o naročenih storitvah (vrsta storitve, termin, podizvajalec);
 • cena storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter popusti;
 • podrobnejša ureditev plačila (način in potrditev plačila).
 1. V primeru, da naročnik izbere opcijo rezervacije termina (brez predhodnega plačila), mu po dokončni potrditvi rezervacije Ternas na posredovani elektronski naslov posreduje obvestilo o potrjenem naročilu, ki obsega naslednje podatke:
 • podatek, da je izvajalec TERNAS Ali Nassib s. p., Adamičeva ulica 17, 1000 Ljubljana
 • podatke o naročniku: ime in priimek;
 • podatke o naročenih storitvah (vrsta storitve, termin, podizvajalec);
 • cena storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter popusti;
 • podrobnejša ureditev plačila (možni načini plačila).      

PLAČILO, PREKLIC ALI ODPOVED POTRJENEGA NAROČILA

 1. Storitve se obračunajo po cenah, ki so objavljene na spletni strani www.ternas.si v trenutku oddaje naročila. Vse cene vsebujejo DDV. 
 2. Naročene storitve je mogoče plačati preko spleta (z izbiro opcije rezervacija termina s predhodnim plačilom), in sicer s plačilnima karticama Visa ali MasterCard ali ob izvedeni storitvi v ambulanti, kjer je plačilo možno s plačilnimi ali kreditnimi (Visa in MasterCard) karticami. 
 3. Ternas si pridržuje pravico zaradi utemeljenega razloga preklicati izvedbo rezerviranega termina (npr. zaradi bolezni ali zasedenosti podizvajalca, nezmožnosti zagotoviti drugega podizvajalca,…), o čemer obvesti naročnika storitve in mu omogoči izbiro drugega prostega termina. V kolikor se za drug prosti termin ne dogovorita in je naročnik storitve storitev že plačal, mu ponudnik plačana sredstva vrne; namesto tega pa se stranki lahko dogovorita tudi za drugo storitev ob doplačilu oz. vračilu preplačanega dela sredstev. 
 4. Potrjeno naročilo lahko naročnik storitve po elektronski ali priporočeni pošti odpove tako, da Ternas prejme odpoved vsaj 72 ur pred izbranim in potrjenim terminom. Naročilo se šteje za pravočasno odpovedano. V kolikor je naročnik storitve storitev že plačal, mu ponudnik plačana sredstva vrne; namesto tega pa se stranki lahko dogovorita tudi za drug termin izvedbe storitve ali drugo storitev ob doplačilu oz. vračilu preplačanega dela sredstev. Šteje se, da le rok 72 ur ponudniku zagotavlja dovolj časa, da poskusi zagotoviti, da bo odpovedano mesto prevzel drug uporabnik. V kolikor je potrjeno naročilo odpovedano manj kot 72 ur pred izbranim in potrjenim terminom ali ni odpovedano in se naročnik storitve termina ne udeleži, se šteje, da potrjeno naročilo ni pravočasno odpovedano, ne glede na razlog za to (ali ta izvira iz sfere naročnika storitve ali iz razloga višje sile). V tem primeru si ponudnik pridržuje pravico zaračunati ali zadržati polno ceno vrednosti storitve.